Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringsgrunderna

Ett av idrottsrörelsens grundfundament är allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. I såväl samhället i stort som inom idrotten finns risk för diskriminering.

De sju diskrimnineringsgrunderna är:

 • Kön
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning och könsidentitet
 • Ålder
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Svensk Simidrott arbetar för att alla ska vara välkomna i våra föreningar. Föreningarnas miljö och träningsklimat ska vara öppet för alla. Att göra Svensk Simidrott och våra föreningars miljö och träningsklimat öppet för alla är något som vi alla måste hjälpas åt med. 

Vissa av frågorna kring inkludering handlar om strukturer och normer inom idrotten och dessa kan ta tid att bryta, men det finns många sätt som ni i din förening kan bidra till ett öppnare förenings- och träningsklimat. Här följer några exempel:

 • Se varje individ och se också varje simidrottares förmåga och förutsättningar.
 • Fokusera på möjligheterna och på att lösa eventuella problem. Var kreativ för att hitta lösningar.
 • Tänk på hur ni utrycker er, hur ni i föreningen pratar med varandra och hur ledarna pratar till de aktiva. Försök att ha ett så inkluderande språk som möjligt. Undvik stereotypa exempel och uttryck som kan uppfattas som nedvärderande, som exempel rasistiska och könsnedsättande uttryck. Var uppmärksam på hur ni låter simidrottarna uttrycka sig och säg ifrån ifall någon uttrycker sig olämpligt!
 • Diskutera och synliggör normerna i föreningen. Ta hjälp av materialet som finns på inkluderandeidrott.se. Prata om vilka som är och känner sig välkomna i föreningen och vilka som faktiskt är med, och varför.

Barnens spelregler

Barnens spelregler har RF och BRIS tillsammans tagit fram som ett stöd att jobba enligt Barnkonventionen med fokus att idrott ska vara roligt - fri från mobbning, trakasserier och övergrepp! Det är inte alltid så lätt att veta var gränsen mellan okej eller inte okej går, eller vad du ska göra om någonting känns fel. RF och BRIS har sammanfattat det i sju enkla regler, som fungerar som stöd och guide till både barn och idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt.

Diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen definierar olika grad av diskriminering enligt nedan:

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon av de olika diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att inte tillräckliga åtgärder genomförts för att skapa likvärdig tillgänglighet.

Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Läs mer här: http://www.do.se/

(Referens Inkluderande idrott).

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga