Hem / Utbildning / Utbildningstips / Mänskliga rättigheter - en handbok för idrotten

Mänskliga rättigheter - en handbok för idrotten

Idrottens idéprogram Idrotten vill, Riksidrottsförbundet, 2009, innehåller många av de områden som är centrala avseende de mänskliga rättigheterna. I Idrotten vill beskrivs bland annat vikten av demokrati, jämställdhet, allas rätt att vara med, respekt för andra och en god hälsa, samt vikten av att barn- och ungdomsidrotten utgår från ett barnrättsperspektiv. Idrotten ska stå upp för sin värdegrund och den ska vara lika närvarande i vårt internationella deltagande som på hemmaplan, trots att man i vissa länder kan uppfatta det som politiska ställningstaganden.

Med idrottens värderingar byggs sammanhållning, jämställdhet och mångfald, från de lokala föreningarna till de internationella mästerskapen.

Idrotten har förmågan att ge utrymme för individuella olikheter, samtidigt som den förenar människor med olika bakgrund och över alla gränser. Många barn och ungdomar är aktiva inom idrottsrörelsen och det är en viktig anledning till att idrotten engagerar sig i arbetet med mänskliga rättigheter.

Idrottsrörelsen ska leva upp till ovan nämnda principer om mänskliga rättigheter, vilket betyder att idrottsrörelsen också har ett moraliskt ansvar. I flera sammanhang har idrotten en direkt påverkan på hur mänskliga rättigheter efterlevs. Det handlar om hur idrotten utövas, men också om hur idrotten påverkar och förändrar samhället i stort.

En annan viktig del är tillgängligheten – alla som vill idrotta ska ha möjlighet att göra det. Om idrotten präglas av alla människors lika värde och värdighet, fair play, kamratliga och sportsliga värderingar, så blir konsekvenserna goda inte bara för idrotten utan för hela samhället.

Idrotten kan hjälpa till och arbeta för de mänskliga rättigheterna

Idrotten kan göra mycket för att stärka respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet, bland annat vid arrangemang av nationella idrottsevenemang, vid besök av internationella idrottsevenemang, vid inköp av varor och val av leverantörer samt genom att alltid tydliggöra det egna engagemanget för de mänskliga rättigheterna.

Även på föreningsnivå går det att arbeta för de mänskliga rättigheterna bland annat genom att:

 • Välja Fairtrademärkt och/eller ekologisk kaffe, te och socker till de som arbetar på kansliet, vid möten och tävlingar.
 • Vid inköp av material och kläder så ställ frågor om hur varorna har tillverkats: finns alla led i produktionen kartlagda, inklusive underleverantörer? Om kunskapen inte finns, går den att få fram? Finns det kunskap om de sociala villkoren i produktionen så som kollektivavtal, globala ramavtal och certifieringar? Ställ också krav på sociala kontroller så att produkterna inte tillverkats av till exempel barn.
 • När ni har arrangemang, se till att kollektivavtal finns för anställda i alla led - även för underentreprenörer och leverantörer av varor och tjänster, följ arbetsmiljölagens regler, skapa system för medarbetarinflytande, behandla anställda och ideella lika och visa att alla behövs för att möjliggöra arrangemanget.
 • När simidrottarna åker på läger och tävlingar utomlands - se till att utbilda och informera dem om hur det ser ut med de mänskliga rättigheterna i landet de besöker. Hur ser villkoren ut för bland annat kvinnor, barn, HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättningar? Hur ser det ut med korruption i landet, hur kan ni göra för att resepengarna kommer befolkningen till godo? Ta gärna hjälp av UD i frågan. Se gärna även till att göra besök där de aktiva får lära sig saker om landet som museum, olika platser, skolor med mera. Kom också ihåg att ställa krav på hotellet - hur ser det ut där med fackliga avtal och arbetsvillkor?

 

Vill du läsa mer om hur ni kan jobba med de mänskliga rättigheterna så finns broschyren Männskliga rättigheter - en handbok för idrotten

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga