Hem / Om oss / Styrande dokument / Ideella uppdrag i Svenska Simförbundets centrala organisation

Ideella uppdrag i Svenska Simförbundets centrala organisation

Samtliga som ingår i Svenska Simförbundets centrala organisation ska

  • ha god kännedom och arbeta utifrån den Strategiska planen.
  • aktivt arbeta för våra grundläggande värderingar.
  • följa våra stadgar och alltid se till Svensk simidrotts bästa.

Sammansättningen av alla grupper ska sträva efter ha en så god balans som möjligt med avseende särskilt på ålder, kön och fördelning över Sverige. Alla som ingår i en grupp ska ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Simförbundsmötet väljer jämna år:
Valberedning (ordförande + 4 ledamöter)
Revisor (ordinarie + ersättare)
Lekmannarevisorer (3 ordinarie)
Ansvarsnämnd (ordförande, vice ordförande, 3 ledamöter)

Styrelsen utser jämna år
Vid styrelsens konstituerande möte efter Simförbundsmötet utser styrelsen:

Regelkommittén
En ordförande och två ordinarie ledamöter i RK. I samråd med respektive simidrott utser RK en representant och ersättare för varje simidrott vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.

Medaljkommittén
En ordförande i medaljnämnden.
Ordförande i nämnden nominerar övriga ledamöter vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.

Antidopingkommittén
En ordförande i antidopinggruppen.
Ordförande i gruppen nominerar övriga ledamöter vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.

Kontaktpersoner
Två kontaktpersoner i styrelsen för simförbundsdistrikten och en kontaktpers
on för föreningen Svensk Elitsimnng (SES).

Nätverk med SDF-ordförande
Styrelsen fastställer en nätverksgrupp bestående av ordförande i SSF Styrelse och alla SDF-ordföranden.

Styrelsen utser ojämna år
Efter en nomineringsperiod medlemmarna i de idrottsliga utskotten. De som kan nominera är röstberättigade medlemmar i Svenska Simförbundet (föreningar och distrikt), sportchef och verksamhets- och landslagsansvariga inom respektive simidrott. Nomineringsperioden är under januari/februari under det år som ligger mellan två ordinarie simförbundsmöten (ojämna år). Förbundschefen ansvarar för att ett förslag om vilka som ska ingå i utskotten tas fram och styrelsen fattar ett beslut om utnämningarna senast utgången av april samma år.

Simhopps-, öppet vatten- och poloutskotten leds av respektive idrotts verksamhetsutvecklare.

Parasims-, konstsim- och mastersutskotten leds av en ordförande som utses av styrelsen.

Alla idrottsutskotten bör bestå av totalt 3-5 medlemmar.
Alla idrottsutskotten rapporterar till Sportchefen.

Inom styrelsen finns en kontaktperson för respektive idrott som också är en resursperson för utskotten och denne bör kontinuerligt informeras om arbetet inom utskottet (t ex genom att få protokoll på utskottens mötesanteckningar).

Idrottsutskotten kan utse projektorienterade eller stående arbetsgrupper för specifika arbetsuppgifter. Vid bildande, upplösande eller förändringar av arbetsgrupper ska detta meddelas sportchefen.

Projektgrupper kan utses av styrelsen, förbunds- eller sportchefen där såväl anställd personal som ideella kan ingå.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga